سلسله همایش های دکتر ذاکر

همایش صعود (جمع بندی از نقطه صفر)

همایش صعود پیرامون جمع بندی از نقطه صفر با حضور دکتر محمد رضا ذاکر با همراهی کارشناسان و اساتید دانشگاه به همراه تشریح برنامه اردو مطالعاتی vip - نوروز 93 در دانشگاه شهید بهشتی برگذار شد.

همایش مهارت های امتحان

همایش مهارت امتحان با حضور دکتر محمد رضا ذاکر با همراهی کارشناسان و اساتید دانشگاه در دانشگاه شهید بهشتی برگذار شد.