همایش عوامل موفقیت در کنکور با حصور دکتر محمدرضا ذاکر
همایش عوامل موفقیت در کنکور با حصور دکتر محمدرضا ذاکر
بهترین دبیرستان متوسطه 1 در منطقه 1 تهران
مدرسه شاد دانش آموز توانمند
بهترین دبیرستان متوسطه 1 در منطقه 1 تهران
افتخارآفرینان مشاورسفید در مسابقات جهانی
بهترین دبیرستان متوسطه 2 در منطقه 1 تهران
افتخارآفرینان دبستان اندیشه سفید
بهترین دبیرستان متوسطه 2 در منطقه 1 تهران
افتخارآفرینان دبستان اندیشه سفید
افتخارآفرینان دبستان اندیشه سفید
افتخارآفرینان دبستان اندیشه سفید
بهترین دبستان در منطقه 1 تهران
افتخارآفرینان دبیرستان تفکر سفید
 افتخارآفرینان دبیرستان تفکر سفید
افتخارآفرینان دبیرستان تفکر سفید
افتخارآفرینان دبیرستان تفکر سفید
افتخارآفرینان دبیرستان تفکر سفید
افتخارآفرینان دبیرستان تفکر سفید
افتخارآفرینان دبیرستان تفکر سفید
افتخارآفرینان دبیرستان فارابی
افتخارآفرینان دبیرستان فارابی
Bootstrap Slider