بهترین اردوی مطالعاتی کشوری (دختران) ، دوم الی دوازدهم فروردین 98 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ویژه دبیرستان و کنکور

بهترین اردوی مطالعاتی کشوری (پسران) ، دوم الی دوازدهم فروردین 98 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ویژه دبیرستان و کنکور

همایش صعود 1395

آزمون بزرگ ورودی دبیرستان تفکرسفید (فارابی)

پیش ثبت نام 96 آغاز شد


آثار دکتر ذاکر

بانک سوالات

مشاور سفید VIP کتابخانه

سلسله همایش های دکتر ذاکر

همایش بزرگ عوامل موفقیت در کنکور

بزرگترین آزمون ورودی مشاورسفید

اردوی نوروزی مشاورسفید 1396

جشن بزرگ مشاورسفید