بهترین اردوی مطالعاتی کشوری (دختران) ، دوم الی دوازدهم فروردین 98 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ویژه دبیرستان و کنکور

بهترین اردوی مطالعاتی کشوری (پسران) ، دوم الی دوازدهم فروردین 98 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ویژه دبیرستان و کنکور

همایش صعود 1395

پیش ثبت نام 96 آغاز شد


آثار دکتر ذاکر

بانک سوالات

مشاور سفید VIP کتابخانه

سلسله همایش های دکتر ذاکر

همایش بزرگ عوامل موفقیت در کنکور

اردوی نوروزی مشاورسفید 1396

جشن بزرگ مشاورسفید